5 شب و 6 روز پرواز قطری

5 شب و 6 روز امارات

5 شب و 6 روز ماهان

5 شب و 6 روز ماهان