3شب دهلی، 2شب آگرا، 2 شب جیپور سه شنبه ها و جمعه ها به همراه گشت خرید و معبد میمون ها

1 شب جیپور + 2 شب آگرا + 2 شب دهلی + 3 شب گوا + 2 شب بمبئی
5 فروردین
سه شنبه

2 شب جیپور + 1 شب آگرا + 2 شب دهلی + 2 شب بمبئی
جمعه
6 دی و 4 بهمن